Účetní závěrka a její anonymizace

18. 1. 2023

V jednom z našich minulých příspěvků zmiňujeme, že mnohé společnosti svou povinnost zakládat účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku neplní. Jedním z důvodů bývá, že považují údaje v účetní závěrce za natolik citlivé, že by mohly poskytnout výhodu svým konkurentům. Dalším důvodem může být i poškození dobrého jména společnosti. Tím se ovšem vystavují riziku uložení sankce ze strany rejstříkových soudů.

Problém citlivosti údajů v účetní závěrce řešil Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí. Ten připustil, že v určitých případech mohou společnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin bez vybraných údajů a tyto začernit.

Aby mohlo dojít k oprávněné anonymizaci, musí být ovšem zveřejnění takových údajů způsobilé přivodit společnosti újmu. Nejvyšší soud bohužel dále nerozvádí sousloví „způsobilé přivodit újmu“ a ponechává na společnostech, aby svůj postoj k anonymizaci konkrétních údajů případně obhájili. Společnosti tedy musí být v tomto ohledu opatrné a být schopny odůvodnit nezveřejnění určitých údajů obsažených v účetní závěrce.

V případě zájmu o konzultaci ve věci obchodního práva se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…