Účetní závěrka a její anonymizace

18. 1. 2023

V jednom z našich minulých příspěvků zmiňujeme, že mnohé společnosti svou povinnost zakládat účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku neplní. Jedním z důvodů bývá, že považují údaje v účetní závěrce za natolik citlivé, že by mohly poskytnout výhodu svým konkurentům. Dalším důvodem může být i poškození dobrého jména společnosti. Tím se ovšem vystavují riziku uložení sankce ze strany rejstříkových soudů.

Problém citlivosti údajů v účetní závěrce řešil Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí. Ten připustil, že v určitých případech mohou společnosti zveřejnit účetní závěrku ve sbírce listin bez vybraných údajů a tyto začernit.

Aby mohlo dojít k oprávněné anonymizaci, musí být ovšem zveřejnění takových údajů způsobilé přivodit společnosti újmu. Nejvyšší soud bohužel dále nerozvádí sousloví „způsobilé přivodit újmu“ a ponechává na společnostech, aby svůj postoj k anonymizaci konkrétních údajů případně obhájili. Společnosti tedy musí být v tomto ohledu opatrné a být schopny odůvodnit nezveřejnění určitých údajů obsažených v účetní závěrce.

V případě zájmu o konzultaci ve věci obchodního práva se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…