Účetní závěrka a její zakládání do sbírky listin

17. 10. 2022

Zakládání účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku je jednou z mnoha povinností obchodních společností. Nejsou ovšem v praxi výjimečné případy, kdy společnosti na tuto svoji povinnost rezignují. Jak je to pak v případě, kdy je společnost vyzvána k založení závěrky za období, u kterého uplynula archivační lhůta? V takovém případě totiž již účetní závěrka nemusí již existovat, neboť je možné provést dle zákona o účetnictví její skarataci. Touto otázkou se zabýval Vrchní soud Praze.

V posuzovaném případě rejstříkový soud vyzval společnost k tomu, aby do sbírky listin založila chybějící účetní závěrky staré více jak 12 let. Rejstříkový soud společnosti rovněž udělil pořádkovou pokutu ve výši 2.000,- Kč za nesplnění této povinnosti.

S ohledem na uplytnutí desetileté archivační lhůty ale společnost účetní závěrky již neměla k dispozici. Bránila se tedy tím, že povinnost ke zveřejnění předmětných účetních závěrek zanikla uplynutím této archivační lhůty. Rejstříkový soud tudíž není v takovém případě oprávněn závěrky požadovat a za jejich nezveřejnění ukládat pokuty.

Odvolací vrchní soud ovšem konstatoval, že možnost skartace účetních závěrek po uplynutí archivační lhůty se nevztahuje na ty účetní závěrky, jež nebyly doposud založeny do sbírky listin. Rejstříkový soud je tedy oprávněn požadovat účetní závěrky i po 12 letech a společnost za jejich nezveřejnění sankcionovat pořádkovou pokutou.

Zároveň dodal, že i rejstříkový soud pochybil, když společnost nevyzval ke zveřejnění účetních závěrek v krátké lhůtě po nesplnění povinnosti. Tato skutečnost má pak vliv na stanovení výše případné pokuty.

Pokud jste tedy nesplnili svoji povinnost zveřejnit účetní závěrku založením do sbírky listin obchodního rejstříku a pro tyto účetní závěrky již uplynula archivační lhůta, nevztahuje se na vás možnost tyto závěrky skartovat. Před skartací účetní závěrky po uplynutí archivační lhůty tedy doporučujeme vždy zkontrolovat, zda byla tato závěrka řádně založena do sbírky listin.

V případě zájmu o konzultaci v oblasti práva obchodních společností se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím sekce Kontakt.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…