Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

17. 6. 2024

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhlášku č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu. Zákonodárce tedy nedal veřejnosti mnoho času na přípravu a seznámení se s těmito právními předpisy, které se zásadním způsobem dotknou výstavby v ČR.

Vyhláška o dokumentaci staveb je spíše technickým předpisem, který stanoví, co vše má dokumentace pro jednotlivé druhy staveb obsahovat. Naproti tomu vyhláška o požadavcích na výstavbu obsahuje podmínky pro vymezování pozemků, umisťování staveb a technické požadavky na stavby. Nová vyhláška nahrazuje stávající předpisy, zejména vyhlášku č. 268/2009 Sb., o požadavcích na stavby a vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

Podstatnými změnami oproti stávající úpravě jsou zejména v oblasti regulace odstupů staveb, požadavků na proslunění, výšky místností či parkovacích stání. Vyhláška o požadavcích na výstavbu opouští dnes aplikovaný výpočet odstupů mezi rodinnými domy a dalšími stavbami pomocí tzv. sklopných výšek. Nová regulace stanoví pouze povinnost umístění stavby ve vzdálenosti alespoň 2 m od hranice pozemku (s výjimkou hranice s veřejným prostranstvím). Požadavek na odstupy staveb je vymezen obecně tak, že umístěním stavby nesmí být znemožněna budoucí zástavba sousedního pozemku nebo ohrožena stávající zástavba sousedního pozemku.

Další obecné pravidlo pak obsahuje nový stavební zákon v ustanovení § 144. Podle něj vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, architektonické a požadavky stanovené prováděcím právním předpisem a jinými právními předpisy. I podle nové úpravy bude nadále možné udělení výjimky z požadavku na odstupy staveb.

Vyhláška o požadavcích na výstavbu přichází s benevolentnějšími požadavky na proslunění, osvětlení a stínění. Podle účinné úpravy je fakticky nutné dosáhnutí přímého denního prosvětlení bytu, což může komplikovat či úplně znemožňovat rekonstrukce některých bytů. Podle nové vyhlášky je požadavek na proslunění do značné míry redukován. Prosluněny musí být nově pouze pobytové místnosti ve stavbách pro sociální služby a herny v mateřských školách (s výjimkou lesních mateřských škol). Úprava pamatuje také na proluky, u kterých se některé požadavky vůbec nepoužijí. Parametry pro denní osvětlení a stínění budou následně rozvedeny v technické normě. 

Podle nové vyhlášky je světlá výška obytné místnosti nebo pobytové místnosti stavby pro bydlení stanovena na minimálně 2,5 m. V některých případech (např. u podkroví) může být světlá výška dokonce dále snížena. Jedná se tedy opět o snížení současných požadavků stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb.

Co se týče dnes velice aktuálního tématu parkovacích stání, vyhláška o požadavcích na výstavbu stanoví, že v případě staveb pro bydlení je třeba zajistit jedno parkovací stání na každých 120 m2 čisté podlahové plochy. Jedná se opět o zásadní snížení nároků na stavebníky. Pro srovnání, pracovní návrh vyhlášky počítal se dvěma parkovacími stáními pro byt nad 70 m2.

Nová právní úprava tedy přináší výrazně liberálnější požadavky na výstavbu staveb pro bydlení. Uvedený přístup by pro stavebníky mohl znamenat podstatné zjednodušení výstavby a také snížení jeho finanční náročnosti.

Další aktuality

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…