Zrušení záruky pro spotřebitele

22. 11. 2022

Prezident republiky již podepsal Parlamentem schválenou novelu občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele, o které jsme vás informovali v minulém týdnu. V tomto příspěvku se zaměříme na novelu občanského zákoníku, která obsahuje zrušení záruky pro spotřebitele. Novela nabude účinnosti po uplynutí 30 dnů od jejího vyhlášení ve sbírce zákonů, k čemuž pravděpodobně dojde na přelomu roku.

Až do účinnosti novely mohou spotřebitelé uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvou let od převzetí zboží. Nezáleží tak na tom, zda vada existovala již v době převzetí zboží nebo zda se vada vyskytla později. Proto se v podstatě jedná o záruku.

Po účinnosti novely budou moci spotřebitelé reklamovat pouze vady, které existovaly již v době převzetí zboží. Projeví-li se vada do jednoho roku, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Pokud se vada projeví do jednoho roku, musí prodávající reklamaci vyřídit, anebo prokázat, že vada v době převzetí zboží neexistovala. Pokud se však vada projeví později, musí spotřebitel prokázat, že vada existovala již v době převzetí zboží.

Změní se také způsob vyřizování reklamací. Spotřebitel má nově primárně nárok na opravu nebo dodání nové věci či její součásti.  Na přiměřenou slevu či odstoupení od smlouvy bude mít ovšem spotřebitel nárok až v případě, že:

  • prodávající vadu odmítne odstranit nebo ji neodstraní,
  • se vada projeví opakovaně,
  • je vada podstatným porušením smlouvy,
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Samozřejmě i nadále může prodávající spotřebiteli záruku za zboží sám nabídnout, příp. spotřebitelům nabízet stávající práva z vadného plnění, které jsou pro spotřebitele výhodnější. Nebude to ale již jeho povinnost.

V případě zájmu o změnu obchodních podmínek nebo o jiné konzultace v této oblasti se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…