Zastavení bezvýsledné exekuce

13. 12. 2022

Vymáháte dlouhodobě své pohledávky v rámci exekučního řízení? Je takové řízení bezvýsledné i přesto, že trvá již alespoň 6 let?  Pak je možné, že Vás na začátku roku 2023 kontaktuje exekutor, který je pověřen vedením exekuce proti vašemu dlužníku.

Novela exekučního řádu, která nabyla účinnosti na začátku roku 2022, totiž zavádí možnost zastavení bezvýsledných alespoň 6 let trvajících exekucí. Jestliže v předchozích šesti letech nedošlo v rámci exekuce k vymožení plnění, které by postačovalo alespoň na náklady exekuce a není-li exekucí postižena nemovitost, vyzve exekutor oprávněného (věřitele), aby ve lhůtě 30 dnů sdělil, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv.

V případě souhlasu oprávněného či marného uplynutí třicetidenní lhůty exekutor řízení zastaví. Pokud oprávněný projeví nesouhlas a není-li zproštěn od složení zálohy na další vedení exekuce, bude vyzván ke složení zálohy, jejíž výši stanoví prováděcí právní předpis. Od složení zálohy jsou zproštěny oprávněné osoby, které vymáhají například náhrady újmy na zdraví, újmy způsobené trestným činem či pracovním úrazem nebo také dlužné částky za výživné pro nezletilé dítě.

Složením zálohy v řádu stovek korun se lhůta k vymožení peněžitého plnění prodlužuje o další tři roky. Toto prodloužení je však možné realizovat maximálně dvakrát, tzn. celkově až o šest let. Bezvýsledné exekuce tak budou mít maximální dobu trvání 12 let. Pokud nedojde k alespoň částečnému vymožení pohledávky, které by pokrývalo minimálně náklady exekuce, exekutor po těchto 12 letech exekuci zastaví. Pokud k takovému plnění dojde, začíná šestiletá lhůta běžet znovu.

V případě zájmu o konzultaci či zastupování při uplatňování a vymáhání pohledávek se na nás neváhejte obrátit v sekci Kontakt.

Další aktuality

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců od 01.01.2023

Dne 01.01.2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Ta byla součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku. Typy pracovnělékařských prohlídek zůstávají i nadále…

Umělá inteligence (AI) a právo

V dnešní době, kdy se umělá inteligence (AI) stává běžnější a přístupnější, jistě mnohé napadne, jestli mohou použít např. ChatGPT či jiné veřejně dostupné AI k řešení svých právních problémů.…