Vypořádání spoluvlastnictví a náklady řízení

9. 5. 2022

Soudní řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je specifické tím, že spoluvlastníci jakožto účastníci daného řízení mají v podstatě postavení jak žalobců, tak žalovaných, tzn. že kdokoliv ze spoluvlastníků může k soudu podat příslušný návrh na vypořádání spoluvlastnictví. Soud zároveň není takovým návrhem vázán a při stanovení způsobu vypořádání spoluvlastnictví postupuje dle zákona nehledě na to, co navrhují účastníci řízení (není-li předmětem návrhu smír).

Bude-li tedy jeden ze spoluvlastníků navrhovat např. přikázání pozemku do jeho výlučného vlastnictví, není soud povinen tento návrh respektovat a může se stát, že jako způsob vypořádání zvolí privilegované rozdělení věci.

Se specifičností takového řízení souvisí i odlišné řešení otázky nákladů řízení, kdy Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 404/22 ze dne 05.04.2022 potvrdil, že v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nelze vycházet ze zásady úspěchu ve věci, ale z toho, že žádný z účastníků nevychází z řízení s menší hodnotou, než se kterou do něj vstupoval. I z toho důvodu se v těchto řízeních uplatní v drtivé většině princip toho, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Uvedený závěr Ústavního soudu jenom podtrhává to, že je-li to mezi spoluvlastníky alespoň trochu možné, vždy je výhodnější se na způsobu vypořádání spoluvlastnictví dohodnout, aniž by bylo třeba tuto otázku řešit před soudem. K nalezení odpovídajícího řešení může pomoci i advokát.

Dojde-li již k soudní fázi, je třeba se připravit na to, že náhrada nákladů řízení nebude soudy, potažmo „neúspěšnými“ spoluvlastníky poskytována.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…