Vypořádání spoluvlastnictví a náklady řízení

9. 5. 2022

Soudní řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je specifické tím, že spoluvlastníci jakožto účastníci daného řízení mají v podstatě postavení jak žalobců, tak žalovaných, tzn. že kdokoliv ze spoluvlastníků může k soudu podat příslušný návrh na vypořádání spoluvlastnictví. Soud zároveň není takovým návrhem vázán a při stanovení způsobu vypořádání spoluvlastnictví postupuje dle zákona nehledě na to, co navrhují účastníci řízení (není-li předmětem návrhu smír).

Bude-li tedy jeden ze spoluvlastníků navrhovat např. přikázání pozemku do jeho výlučného vlastnictví, není soud povinen tento návrh respektovat a může se stát, že jako způsob vypořádání zvolí privilegované rozdělení věci.

Se specifičností takového řízení souvisí i odlišné řešení otázky nákladů řízení, kdy Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 404/22 ze dne 05.04.2022 potvrdil, že v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví nelze vycházet ze zásady úspěchu ve věci, ale z toho, že žádný z účastníků nevychází z řízení s menší hodnotou, než se kterou do něj vstupoval. I z toho důvodu se v těchto řízeních uplatní v drtivé většině princip toho, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

Uvedený závěr Ústavního soudu jenom podtrhává to, že je-li to mezi spoluvlastníky alespoň trochu možné, vždy je výhodnější se na způsobu vypořádání spoluvlastnictví dohodnout, aniž by bylo třeba tuto otázku řešit před soudem. K nalezení odpovídajícího řešení může pomoci i advokát.

Dojde-li již k soudní fázi, je třeba se připravit na to, že náhrada nákladů řízení nebude soudy, potažmo „neúspěšnými“ spoluvlastníky poskytována.

Další aktuality

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a její forma

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 33 Cdo 72/2021 ze dne 27. 5. 2022 potvrdil, že smlouva o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitosti podle nynější právní úpravy nemusí mít písemnou formu. Je…

Přeměna obchodních společností v Liberci

Přeměna obchodní společnosti je zjednodušeně proces, při kterém typicky dochází ke spojování nebo rozdělování společností. Přeměnou je ale také převod jmění na společníka, změna právní formy společnosti či přemístění sídla…