Přeměna obchodních společností v Liberci

20. 1. 2023

Přeměna obchodní společnosti je zjednodušeně proces, při kterém typicky dochází ke spojování nebo rozdělování společností. Přeměnou je ale také převod jmění na společníka, změna právní formy společnosti či přemístění sídla zahraniční společnosti do ČR (a naopak).

Každá přeměna je velmi komplexní a formalizovaný proces trvající několik měsíců, během kterých je potřeba splnit řadu často navazujících povinností. Mezi ně patří např. příprava projektu přeměny, rozhodnutí orgánů společnosti, vyhotovení účetních závěrek, sepis notářského zápisu, zajištění změn v obchodním rejstříku, či oznámení úřadům, poskytovatelům veřejných podpor a věřitelům.

Důvodů pro přeměnu společnosti může být mnoho. Mezi ty nejčastější patří např. provozní reorganizace rostoucí společnosti či spojení více společností za účelem zlepšení postavení na trhu. Důvodem může být i oddělení provozních rizik od důležitého majetku společnosti, typicky nemovitostí.

Našim klientům dlouhodobě poskytujeme veškerý potřebný poradenský (právní, daňový, účetní a auditorský) servis. V roce 2022 jsme úspěšně provedli 4 přeměny, konkrétně:

  • převod jmění na společníka ze společnosti s ručením omezeným na obec;
  • 2x rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti;
  • změnu právní formy ze společnosti s ručením omezených na komanditní společnost;

Celkem jsme již pro klienty zajistili více než 30 přeměn, a to včetně komplikovaných případů s přeshraničními prvky. Již nyní je jisté, že nabyté zkušenosti využijeme i v novém roce, ve kterém již máme rozpracované či naplánované dvě další přeměny. Díky úzké spolupráci se společnostmi ve skupině KODAP jsme navíc schopni klientům nabídnout komplexní řešení „pod jednou střechou“.

Pokud tedy zvažujete v roce 2023 přeměnu Vaší společnosti, neváhejte se na nás obrátit a přijďte svůj záměr zkonzultovat. K tomu můžete využít kontaktní údaje v sekci Kontakt.

Další aktuality

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a její forma

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 33 Cdo 72/2021 ze dne 27. 5. 2022 potvrdil, že smlouva o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitosti podle nynější právní úpravy nemusí mít písemnou formu. Je…

Účetní závěrka a její anonymizace

V jednom z našich minulých příspěvků zmiňujeme, že mnohé společnosti svou povinnost zakládat účetní závěrku do sbírky listin obchodního rejstříku neplní. Jedním z důvodů bývá, že považují údaje v účetní závěrce za…