Předstírání výkonu práce jako porušení pracovní povinnosti

29. 11. 2022

Lze úmyslné předstírání výkonu práce považovat za porušení povinností zaměstnance zvlášť hrubým způsobem a jako důvod okamžitého zrušení pracovního poměru? Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud v nedávném rozhodnutí.

V posuzovaném případě zaměstnanec příslušný den vykázal, že pracoval do 16:15 hod. Z práce ale odešel už v 15:45 hod. za účelem vyřízení soukromých záležitostí. Zaměstnanec navíc nevykazoval uspokojivé pracovní výsledky a jeho přístup k práci byl celkově liknavý.

Zákoník práce mimo jiné stanovuje zaměstnancům povinnost střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím. Dále pak nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že úmyslné předstírání výkonu práce lze považovat za útok na majetek zaměstnavatele, a tedy i za porušení povinnosti zaměstnance zvlášť hrubým způsobem. Dále konstatoval, že pro posouzení otázky není významné, v jakém rozsahu byl majetek ohrožen či zasažen. Tento závěr vychází především z předpokladu, že mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem musí existovat dostatečná vzájemná důvěra. Tu ale zaměstnanec v daném případě svým jednáním narušil. Nejvyšší soud tedy učinil závěr, že okamžité zrušení pracovního poměru se zaměstnancem bylo v tomto případě zcela oprávněné a v souladu se zákonem.

V případě zájmu o konzultaci ve věci skončení pracovního poměru či souvisejících oblastí pracovního práva nás neváhejte kontaktovat přes záložku Kontakt.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…