Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců od 01.01.2023

30. 3. 2023

Dne 01.01.2023 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Ta byla součástí tzv. prvního antibyrokratického balíčku.

Typy pracovnělékařských prohlídek zůstávají i nadále shodné, a sice vstupní, periodická, mimořádná, výstupní a následná.

Zásadní změna se ale dotýká prohlídek periodických. U zaměstnanců v první a druhé kategorii prací (v praxi jde zejména kancelářské pracovníky) je nově absolvování periodické prohlídky dobrovolné. Periodická prohlídka se bude u těchto zaměstnanců konat pouze v případě, pokud o to požádá zaměstnavatel či sám zaměstnanec. U těchto zaměstnanců odpadá povinné provádění periodických prohlídek po šesti, čtyřech, resp. dvou letech (dle kategorie práce a věku zaměstnance). Zaměstnavatelům by tak měla odpadnout administrativní zátěž spojená s pravidelným prováděním těchto prohlídek.

Co se týče mimořádné prohlídky, tato nově odpadá při přerušení práce na dobu delší než 6 měsíců v důsledku čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené.

Naopak se rozšiřuje nutnost provedení výstupní prohlídky o zaměstnance, kteří utrpěli pracovní úraz, v důsledku kterého byl zaměstnanec alespoň dvakrát v dočasné pracovní neschopnosti. Dále musí výstupní prohlídky nově absolvovat zaměstnanci, kteří končí s výkonem rizikové práce nebo u kterých tak výslovně stanoví jiný právní předpis.

Hledáte-li advokáta pro Liberec a okolí zaměřující se na pracovní právo, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím sekce Kontakt.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…