Nezákonné rozhodnutí a náhrada škody

24. 10. 2022

Právo na odškodnění v případě nezákonného rozhodnutí či postupu státu a jeho orgánů je upraveno zákonem č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Domáhat se náhrady škody v případě nezákonného rozhodnutí mohou dle zákona pouze účastníci řízení, ve kterém bylo takové rozhodnutí vydáno.

K Nejvyššímu soudu se ovšem dostal případ, kdy se žalobce domáhal náhrady nemajetkové újmy ve výši 500.000,- Kč za to, že byl vystaven nadměrnému hluku z přilehlé rušné silnice. Provoz silnice byl původně v souladu s rozhodnutím krajské hygienické stanice, která v roce 2016 povolila překračování hlukových limitů. Toto rozhodnutí ale nakonec správní soudy na popud uvedeného žalobce zrušily jako nezákonné.

Při striktním výkladu zákona by se žalobce nemohl odškodnění domáhat, jelikož nebyl účastníkem řízení vedeného u krajské hygienické stanice. Nejvyšší soud ovšem zrušil předchozí rozhodnutí obecných soudů v této věci a dovodil, že okruh účastníků by měl být v tomto případě širší. Práva žalobce totiž byla nezákonným rozhodnutím zcela zřejmě dotčena.

Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve věci sp. zn. 30 Cdo 1339/2022 ze dne 10. 8. 2022 se tak může náhrady škody v případě nezákonného rozhodnutí domáhat nejen účastník řízení, ve kterém bylo nezákonné rozhodnutí vydáno, ale také ten, kdo se domohl zrušení nezákonného rozhodnutí v řízení před správním soudem.

Otevírá se tak prostor pro uplatňování nároku na odškodnění pro další osoby poškozené nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem. V případě zájmu o konzultaci či zastupování se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…