Nezabavitelná částka ve světle novely zákona o státní sociální podpoře

3. 5. 2022

S účinností od 28.01.2022 bylo do zákona o státní sociální podpoře přidáno nové ustanovení, kterým se pro období roku 2022 navyšují normativní náklady na bydlení o stanovené částky. V souvislosti s tím vznikl u řady zaměstnavatelů, řešící srážky mzdy a tedy i nezabavitelné částky, výkladový problém toho, zdali i toto navýšení vstupuje do stanovení výše nezabavitelné částky pro účely srážky mzdy např. v rámci exekuce, či oddlužení zaměstnance.

Nezabavitelná částka je charakterizována jako základní částka, která nesmí být podle občanského soudního řádu (exekučního řádu, insolvenčního zákona) sražena povinnému z měsíční mzdy a která je rovna úhrnu tří čtvrtin součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu podle zvláštního právního předpisu na osobu povinného, a jedné třetiny nezabavitelné částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné. Částka normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu se pak stanovuje pro byt užívaný na základě nájemní smlouvy v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel, byť daná osoba bydlí v obci odlišné.

Zmiňované novelizované ustanovení § 26a zákona o státní sociální podpoře pak říká, že částky měsíčních normativních nákladů na bydlení stanovené nařízením vlády pro rok 2022 se pro období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022 navyšují pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výši o částky stanovené v zákoně.

Z textu vyplývá, že navýšení normativních nákladů na bydlení se týká toliko účelu stanovení nároku na příspěvek na bydlení a jeho výše. Zákon nikterak nehovoří o tom, že by se normativní náklady měly navyšovat i pro účely stanovení výše nezabavitelné částky, resp. srážek ze mzdy.

Z tohoto důvodu zastáváme názor, že navýšené normativní náklady na bydlení dle § 26a zákona o státní sociální podpoře se do nezabavitelné částky pro účely srážek ze mzdy nezapočítávají, neboť pro to neexistuje zákonná opora.

Další aktuality

Valná hromada společnosti a skuteční majitelé

S blížícími se termíny valných hromad obchodních společností, na kterých dochází zpravidla ke schvalování účetní závěrky za uplynulé účetní období a k rozhodnutí o naložení se ziskem, je třeba dbát i povinnosti…

Vypořádání spoluvlastnictví a náklady řízení

Soudní řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví je specifické tím, že spoluvlastníci jakožto účastníci daného řízení mají v podstatě postavení jak žalobců, tak žalovaných, tzn. že kdokoliv ze spoluvlastníků může k soudu…