Náhrada újmy v době covidových opatření

15. 5. 2023

V nedávné době se Nejvyšší soud zabýval otázkou povinnosti k náhradě újmy způsobené mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, vydanými na základě pandemického zákona nebo na základě zákona o ochraně veřejného zdraví (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21.04.2023, sp. zn. 30 Cdo 414/2023).

Soud se předně zabýval tím, zda se mimořádná opatření v době epidemie COVID-19 dají podřadit pod rozhodnutí ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Uzavřel, že mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví je rozhodnutím ve smyslu uvedeného zákona. Podmínkou vzniku nároku na náhradu újmy je dle zákona existence rozhodnutí (mimořádného opatření), které bylo soudem pro nezákonnost zrušeno.

Domáhat se náhrady újmy však může pouze ten, kdo se již proti samotnému mimořádnému opatření bránil žalobou před správním soudem. Tuto žalobu bylo možné podat pouze do jednoho měsíce ode dne účinnosti mimořádného opatření. To může okruh oprávněných osob redukovat, neboť někteří mohli vyčkávat, zdali ke zrušení dojde dle návrhu jiné osoby.

Není nicméně pro podmínku uplatnění nároku nezbytné, aby bylo mimořádné opatření zrušeno přímo v řízení, ve kterém se účastník domáhal jeho zrušení. Stačí, pokud správní soud zrušil mimořádné opatření na základě žaloby jiné osoby.

Jinými slovy, úspěšný návrh na náhradu újmy může účastník podat pouze v případě, že:

  • mimořádné opatření bylo pro nezákonnost zrušeno správním soudem,
  • účastník podal včas žalobu na zrušení mimořádného opatření ve správním soudnictví,
  • účastník prokáže další náležitosti vzniku nároku na náhradu újmy (příčinná souvislost a vyčíslení majetkové újmy či jiná specifikace nemajetkové újmy).

Můžeme uzavřít, že osobám, které včas nepodaly žalobu proti mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, vůbec nevzniká nárok na náhradu újmy. I když tedy soud na jedné straně umožnil postupovat při uplatňování nároku dle zákona č. 82/1998 Sb., na druhé straně využití zúžil jen na ty osoby, které v jednoměsíční lhůtě podaly návrh na zrušení takového mimořádného opatření.

Další aktuality

Nerozdělení zisku a jeho podmínky

Kdy lze nerozdělit zisk mezi společníky s.r.o.? Jak mají postupovat jednatelé, a co na to Vrchní soud v Praze? S probíhající sezónou řádných valných hromad se v dnešní aktualitě budeme věnovat problematice (ne)rozdělování…

Inflační doložka a její využití v nájemních smlouvách

V současné době více než kdy dříve nabývá na významu institut inflační doložky jakožto nejsnadnější cesty, jakou lze pravidelně ze strany pronajímatele zvyšovat nájemné bez nutnosti souhlasu nájemce. Aby inflační doložka…