Náhrada škody na vozidle

19. 7. 2022

Nejvyšší soud se v poslední době zabýval zajímavou otázkou v oblasti náhrady škody na poškozeném vozidle. Konkrétně šlo o to, zda je možné po škůdci žádat náhradu nákladů na opravu vozidla v případě, kdy cena opravy převyšuje obvyklou cenu vozidla v době těsně před poškozením. V posuzovaném případě byla cena opravy čtyřikrát vyšší než obvyklá cena vozidla.

Soud vyšel z předpokladu, že škoda se podle ustanovení § 2951 odst. 1 občanského zákoníku primárně nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Proto má poškozený právo na náhradu nákladů opravy vozidla i pokud tyto náklady převýší obvyklou cenu vozidla. Náklady na opravu však mohou cenu vozidla převýšit zásadně pouze o 30 % (více pouze ve výjimečných případech, např. pokud by se jednalo o automobil se speciální úpravou pro zdravotně postižené apod). Samozřejmě platí, že náklady na opravu musí být vynaloženy účelně a musí tak odpovídat obvyklé ceně opravy. Umělé navyšování ceny opravy je nepřípustné.

Jinak řečeno, u vozidla, jehož obvyklá cena před poškozením činila částku 100.000,- Kč, může soud poškozenému přiznat náhradu účelně vynaložených nákladů na opravu vozidla až do výše 130.000,- Kč. Řešená otázka má velký dopad také do běžného života, kdy především u starších automobilů cena opravy ve většině případů převyšuje cenu vozidla. Nejvyšší soud tak v pečlivě odůvodněném rozhodnutí poskytl návod, jak v těchto případech postupovat.

Další aktuality

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…