Náhrada škody na vozidle

19. 7. 2022

Nejvyšší soud se v poslední době zabýval zajímavou otázkou v oblasti náhrady škody na poškozeném vozidle. Konkrétně šlo o to, zda je možné po škůdci žádat náhradu nákladů na opravu vozidla v případě, kdy cena opravy převyšuje obvyklou cenu vozidla v době těsně před poškozením. V posuzovaném případě byla cena opravy čtyřikrát vyšší než obvyklá cena vozidla.

Soud vyšel z předpokladu, že škoda se podle ustanovení § 2951 odst. 1 občanského zákoníku primárně nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Proto má poškozený právo na náhradu nákladů opravy vozidla i pokud tyto náklady převýší obvyklou cenu vozidla. Náklady na opravu však mohou cenu vozidla převýšit zásadně pouze o 30 % (více pouze ve výjimečných případech, např. pokud by se jednalo o automobil se speciální úpravou pro zdravotně postižené apod). Samozřejmě platí, že náklady na opravu musí být vynaloženy účelně a musí tak odpovídat obvyklé ceně opravy. Umělé navyšování ceny opravy je nepřípustné.

Jinak řečeno, u vozidla, jehož obvyklá cena před poškozením činila částku 100.000,- Kč, může soud poškozenému přiznat náhradu účelně vynaložených nákladů na opravu vozidla až do výše 130.000,- Kč. Řešená otázka má velký dopad také do běžného života, kdy především u starších automobilů cena opravy ve většině případů převyšuje cenu vozidla. Nejvyšší soud tak v pečlivě odůvodněném rozhodnutí poskytl návod, jak v těchto případech postupovat.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…