Zdanění příjmů z kryptoměn

13. 9. 2022

Finanční správa ČR nedávno zveřejnila informaci o tom, že se více zaměří na kontroly a prověření správnosti zdanění příjmů z kryptoměn, tedy např. Bitcoinu. Prověřovány tak budou zejména osoby, o kterých finanční správa získá informaci u obchodníků a zprostředkovatelů obchodů s kryptoměnami, případně též na základě mezinárodní spolupráce daňových orgánů.

Související otázkou se zabýval také Krajský soud v Brně, který ve svém rozsudku č. j. 30 Af 29/2020-48 z února tohoto roku dospěl k závěru, že prodej bitcoinu z vlastního portfolia nepodléhá osvobození od daně ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. ze) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Žalobce se v projednávané věci domáhal aplikace ustanovení, podle kterého lze osvobození od daně aplikovat tehdy, je-li příjem kursovým ziskem vzniklým při směně peněz z účtu v cizí měně. Bitcoin ovšem podle závěrů Krajského soudu za cizí měnu považovat nelze.

Toto rozhodnutí následně vyšlo v červnovém vydání Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (č. 4338/2022 Sb. NSS). https://sbirka.nssoud.cz/cz/dan-z-prijmu-prodej-bitcoinu-osvobozeni-od-dane.p4363.html

Další aktuality

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a její forma

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 33 Cdo 72/2021 ze dne 27. 5. 2022 potvrdil, že smlouva o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitosti podle nynější právní úpravy nemusí mít písemnou formu. Je…

Přeměna obchodních společností v Liberci

Přeměna obchodní společnosti je zjednodušeně proces, při kterém typicky dochází ke spojování nebo rozdělování společností. Přeměnou je ale také převod jmění na společníka, změna právní formy společnosti či přemístění sídla…