Whistleblowing je tu!

12. 7. 2023

Se zpožděním jsme se dočkali přijetí zákona na ochranu oznamovatelů (tzv. whistleblowing). Zákon byl již publikován ve sbírce a účinnosti nabude k 01.08.2023. Jaké povinnosti přináší?

Zákon si dává za cíl chránit oznamovatele (zejména v pozici zaměstnanců) při oznamování protiprávního jednání u zaměstnavatele či obchodního partnera. Jde o to, aby se např. zaměstnavatel nemohl mstít za to, že zaměstnanec na takové závadné jednání upozornil. Ochrana zákona se však vztahuje pouze na vybrané závažné skutky, jakými jsou např. trestné činy, činnosti porušující právní předpisy v oblasti finančních služeb, daně z příjmu apod.

Právní úprava nakonec upouští od možnosti anonymního oznámení a vždy je tak zapotřebí oznamovatele z oznámení identifikovat. Je nicméně otázkou, do jaké míry je taková úprava v souladu s transponovanou směrnicí?

Některým subjektům pak zákon stanoví povinnost zavést vnitřní oznamovací systém (povinné subjekty). Prostřednictvím tohoto systému by pak mělo docházet k podávání a vyřizování jednotlivých oznámení. V soukromě sféře se jedná především o zaměstnavatele zaměstnávající alespoň 50 zaměstnanců.

Vnitřní oznamovací systém musejí povinné subjekty zavést nejpozději do účinnosti zákona (01.08.2023) s výjimkou zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak 50, ale méně než 250 zaměstnanců. Ti mají lhůtu prodlouženou do 15.12.2023.

Vedle vnitřního oznamovacího systému musí povinné subjekty určit také příslušnou osobu, která bude jednotlivá oznámení posuzovat a prověřovat oznámené skutečnosti. Příslušnou osobou bude moci být pouze osoba fyzická, která musí při vyřizování oznámení působit nestranně a zachovávat důvěrnost získaných informací. Zároveň by měla mít dostatečně odborné znalosti k posouzení protiprávnosti prověřovaného skutku. Je pak její povinností výsledek šetření příslušnému oznamovateli v zákonné lhůtě sdělit.

Povinné subjekty musejí dále např. zajistit:

  • uveřejnění způsobu oznamování a označení příslušné osoby na webových stránkách
  • poučit příslušnou osobu o právech a povinnostech
  • aby se s podaným oznámením mohla seznámit pouze příslušná osoba
  • přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu

Budete-li potřebovat v oblasti whistleblowing konzultaci či zpracování dokumentů, obraťte se na nás prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…