Preventivní restrukturalizace

18. 1. 2024

Zákon č. 284/2023 Sb., představuje nový institut preventivní restrukturalizace, který se nachází na rozhraní závazkového, korporátního a insolvenčního práva. Tento institut by měl sloužit k předejití úpadku podnikatele. Pro podnikatele znamená výhodu zejména v tom, že podnikatel není nijak omezen v nakládání se svým majetkem a nepodléhá dohledu soudu, resp. správce, jako tomu je v insolvenčním řízení. Další výhodou je, že je takový postup neveřejný.

Je však třeba mít na zřeteli, že preventivní restrukturalizace není dalším ze způsobů řešení úpadku. Preventivní restrukturalizace je přípustná pouze není-li podnikatel v úpadku ve formě platební neschopnosti, avšak se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jeho finanční potíže dosahují takové závažnosti, že by v případě nepřijetí navrhovaných restrukturalizačních opatření došlo k jeho úpadku (pokud provoz závodu neprodukuje příjem, který postačuje na úhradu peněžitých dluhů vznikajících v průběhu posledního roku ve lhůtách splatnosti). Podnikatel může zahájit preventivní restrukturalizaci nebo v ní pokračovat pouze tehdy, je-li v dobré víře v zachování (obnovu) provozuschopnosti závodu.

Preventivní restrukturalizace je dohodou podnikatele s vybranými, tzv. dotčenými věřiteli směřující k záchraně obchodní korporace před jejím úpadkem. Využít ji mohou všechny obchodní korporace s výjimkou některých subjektů podléhajících speciální regulaci (např. bank či pojišťoven).

Cílem preventivní restrukturalizace je shoda mezi podnikatelem a jeho klíčovými věřiteli ohledně vhodných kroků vedoucích efektivně k uspokojení jeho dluhů.

V případě zájmu o konzultaci v této oblasti se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím záložky Kontakt.

Další aktuality

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…