Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

19. 9. 2023

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1. 2024. V tomto článku se podíváme na to, co bude účinnost nového stavebního zákona znamenat pro stavebníky a jejich rozpracované projekty.

Přechodná ustanovení nového stavebního zákona zavádí tzv. přechodné období, kterým se rozumí doba od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024. V rámci tohoto přechodného období by pak měla platit následující pravidla pro vedení povolovacích řízení, zpracování dokumentace a využití podkladových stanovisek.

1) Postup dle dosavadní právní úpravy

Obecně se ve věcech stavebních záměrů v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů.

2) Dokončení probíhajících řízení

Řízení a postupy zahájené do konce přechodného období se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Pokud tedy dojde k zahájení územního řízení nejpozději do 30. 6. 2024, toto řízení se dokončí podle dnes platného stavebního zákona.

3) Prováděcí právní předpisy

Do doby vydání prováděcích právních předpisů, nejpozději však do 1. 7. 2027, se postupuje podle prováděcích právních předpisů k platnému stavebnímu zákonu. Zde se jedná zejména o prováděcí předpisy upravující detailní požadavky na využívání území a požadavky na stavby, zejména tedy vyhlášky č. 501/2006 Sb. a č. 268/2009 Sb. Dále se jedná o Pražské stavební předpisy. Platnost těchto prováděcích právních předpisů se tedy bude odvíjet od přijetí prováděcích předpisů k novému stavebnímu zákonu. Úplný přechod na nové prováděcí předpisy by měl nastat nejpozději od 1. 7. 2027.

4) Již zpracovaná projektová dokumentace

Jako součást žádosti o povolení stavby nebo o rámcové povolení podané do 30. 6. 2027 lze namísto projektové dokumentace zpracované podle nového stavebního zákona předložit i dokumentaci zpracovanou podle dosavadních právních předpisů. Takový postup je možný v případě:

  • projektové dokumentace nebo dokumentace pro ohlášení stavby,
  • projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, doplněné o architektonicko-stavební řešení a stavebně konstrukční řešení,
  • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo dokumentace pro vydání společného povolení.

Nový stavební zákon tedy za určitých podmínek umožňuje do 30. 6. 2027 využít i projektovou dokumentace zpracovanou dle dosavadních právních předpisů. Nehrozí tedy, že by stavebník musel vyhodit již zpracovanou projektovou dokumentaci do koše.

5) Provádění staveb

Bude-li provádění stavby zahájeno do 30. 6. 2027, lze jako dokumentaci pro provádění stavby použít dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou podle dosavadních právních předpisů. V tomto období tak lze využít i dokumentaci pro provádění stavby, pokud bude stavba zahájena do 30. 6. 2027.

6) Pravomocně umístěné záměry

Pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby vydané v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí anebo ve zjednodušeném územním řízení, účinný územní souhlas a účinná veřejnoprávní smlouva a vydaný regulační plán nahrazující územní rozhodnutí o umístění stavby se považují za rozhodnutí v části věci v řízení o povolení záměru podle nového stavebního zákona, pokud jimi byl umístěn záměr vyžadující povolení podle tohoto zákona.

Zde je tedy vymezeno pravidlo, že pravomocné územní rozhodnutí či územní souhlas jsou považovány za platná rozhodnutí také dle nového stavebního zákona. Tato rozhodnutí se týkají ovšem jen části věci, a to umístění stavby. Nový stavební zákon zavádí jediné povolovací řízení a opouští dosavadní koncepcí územního a stavebního řízení. S ohledem na to tedy bude nutné zbylou část záměru „dopovolit“ podle nového stavebního zákona. V rozsahu pravomocného územního rozhodnutí či souhlasu se již ovšem záměr znovu povolovat nebude.

7) Závazná stanoviska, vyjádření a podkladové akty

Závazná stanoviska, stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní nebo technické infrastruktury a jiná vyjádření vydaná do konce přechodného období se považují rovněž za podklady pro vydání rozhodnutí v řízeních podle nového stavebního zákona.

Tyto podkladové akty stavební úřad již nepřezkoumává a jimi chráněné veřejné zájmy znovu neposuzuje. Podkladové akty vydané do 30. 6. 2024 tedy není nutné vydávat znovu podle nového stavebního zákona. Tyto akty je možné bez dalšího použít v probíhajících řízeních.

8) Záměry, které nově nevyžadují povolení

Řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které se týkají záměrů, u nichž není vyžadováno povolení záměru, jiné rozhodnutí nebo úkon podle nového stavebního zákona, stavební úřad usnesením zastaví; proti tomuto usnesení se nelze odvolat.

Pokud by tedy bylo zahájeno jakékoliv řízení o záměru, který by již podle nového stavebního zákona nevyžadoval povolení či rozhodnutí, pak se takové řízení zastaví.

Jen pro úplnost doplníme, že specifická je úprava u tzv. vyhrazených staveb (dráhy, dálnice, přenosové soustavy, výrobny energie apod.), u kterých se výše uvedená pravidla neuplatní, jsou výrazněji modifikována.

Proces schvalování nového stavebního zákona dlouhodobě sledujeme. Nový stavební zákon přitom přináší celou řadu změn pravidel, kterými se dnes řídí stavebníci a povolování jejich záměrů. Těmito změnami Vás rádi provedeme. V KODAP legal jsme vždy připraveni Vám pomoci v otázkách stavebního práva a územního plánování, což platí také v souvislosti s přechodem na novou legislativu.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…