Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

2. 4. 2024

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění, které jim dlužník poskytl na základě právních jednání učiněných před zahájením insolvenčního řízení.

Jedná se o takzvané neúčinné právní úkony dlužníka ve smyslu § 235 a násl. insolvenčního zákona. Jejich smyslem je ochrana věřitelů před takovými právními jednáními dlužníka, která mají za následek zmenšení dlužníkova majetku. To může vést ke ztížení nebo dokonce zmaření možnosti uspokojení pohledávek věřitelů v následném insolvenčním řízení.

Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník (PO i FO) zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. Je to pak právě osoba, vůči které dlužník neúčinný právní úkon učinil, která je na základě rozsudku insolvenčního soudu povinna vydat do majetkové podstaty plnění z takového neúčinného úkonu.

Nejčastějšími případy neúčinných právních úkonů dlužníků bývají právní úkony bez přiměřeného protiplnění. Může se jednat např. o prodej nemovitosti za cenu podstatně nižší než obvyklou, nebo darování nemovitosti osobě blízké. Další skupinou častých neúčinných právních úkonů jsou zvýhodňující právní úkony. Ty zvýhodňují jednoho věřitele oproti ostatním tím, že se mu dostane vyššího uspokojení, než by obdržel v konkursu. Jedná se např. o splacení dluhu před sjednaným datem splatnosti nebo odpuštění splátek zápůjčky.

Pokud se např. jedná o prodej nemovitosti za nepřiměřeně nízkou cenu, pak za splnění zákonných podmínek musí kupující nemovitost vydat. V takovém případě se pohledávka na vrácení kupní ceny, která kupujícímu vznikla, považuje vůči dlužníkovi za přihlášenou pohledávku. Ta se následně uspokojuje v insolvenčním řízení. Často ale majetková podstata dlužníka nepostačuje k úhradě pohledávek věřitelů v plné výši, a dotčená osoba obdrží zpět zpravidla zlomek poskytnutého plnění.

Z těchto důvodů doporučujeme při právních jednáních, kdy je zde pochybnost o ekonomické situaci protistrany, případně podezření, že by se mohlo jednat o potenciálně neúčinný právní úkon, dbát zvýšené opatrnosti.

V případě zájmu o konzultaci v této věci se na nás neváhejte obrátit prostřednictvím sekce Contact.

Další aktuality

Prováděcí předpisy k novému stavebnímu zákonu zveřejněny ve Sbírce zákonů

Již za 2 týdny nabude v plné síle účinnosti nový stavební zákon. Přesto teprve nyní vyšly ve Sbírce zákonů jeho klíčové prováděcí předpisy. Jedná se o vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj…

Jak začít podnikat - 1. díl (OSVČ x s.r.o.)

Jak začít podnikat? Zahájení podnikatelské činnosti je často zásadním životním rozhodnutím. Jako všem takovým rozhodnutím by proto měla předcházet důkladná příprava. Ta by měla obsahovat i zvážení celé řady právních…