Airbnb a SVJ

19. 6. 2023

S rozvojem Airbnb (krátkodobý pronájem) se v posledních letech řešilo, zda společenství vlastníků jednotek („SVJ“) může vlastníkovi bytu jeho krátkodobý pronájem zakázat. Některá SVJ přistoupila k řešení tak, že takový zákaz vtělila dokonce přímo do stanov. S definitivním řešením ale přišel nedávno Nejvyšší soud. Podle něho SVJ krátkodobý pronájem bytu, a to ani ve stanovách, zakázat nemůže (usnesení ze dne 15.03.2023, sp. zn. 26 Cdo 854/2022).

Podle Nejvyššího soudu totiž může SVJ rozhodovat pouze v oblastech správy, provozu, údržby, oprav domu, jeho společných částí a pozemku. Nemůže však zasahovat do vlastnických práv k bytům (jednotkám) jednotlivých vlastníků. Proto SVJ nemůže vlastníkům zakázat krátkodobé pronajímání bytů, ani jinak omezit způsob užívání bytu. Na takové rozhodnutí SVJ (změnu stanov) se hledí, jako by vůbec nebylo přijato.

Jak tedy postupovat, pokud vlastník jednotky užívá byt k jinému účelu, než vyplývá z prohlášení vlastníka např. Airbnb)? Pokud vlastník takovým způsobem opakovaně (dlouhodobě) ruší obvyklý klid a pořádek v domě, může SVJ postupovat podle § 1184 odst. 1 občanského zákoníku a navrhnout nucený prodej jednotky. Předtím ale SVJ musí vlastníkovi zaslat písemnou výstrahu (výzvu), aby se svého narušujícího jednání zdržel. Výzva pak musí navíc obsahovat i upozornění na možnost nuceného prodeje jednotky.

Oblast bytového spoluvlastnictví patří mezi jednu ze specializací naší advokátní kanceláře. Budete-li mít zájem o naše služby v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…