Obrácení důkazního břemene v medicínsko-právních sporech

25. 7. 2022

Ústavní soud ve svém nálezu z června 2022 judikoval možnost obrácení důkazního břemene v medicínských sporech. V posuzovaném případě měl dle žalobce postupovat jeho ošetřující lékař v rozporu s lege artis, když nesprávně diagnostikoval jeho zdravotní stav v souvislosti se zanedbáním vyšetření.

Lékařská zpráva ošetřujícího lékaře byla poměrně strohá a soudní znalkyně v soudním řízení tedy neměla dostatek informací, aby mohla postup lékaře shledat v rozporu s lege artis. Žaloba proto byla zamítnuta pro neunesení důkazního břemene žalobcem, když tento nepokrázal, že by lékař při vyšetření a následné diagnostice pochybil.

Ústavní soud však dospěl k závěru, že neunesení důkazního břemene z důvodu absence důkazů nemůže jít k tíži žalobce, když tato situace byla primárně zapříčiněna lékařem, který do lékařské zprávy nezanesl potřebné informace a porušil tím svou povinnost vést řádně lékařskou dokumentaci. V tomto případě měl obecný soud namísto zamítnutí žaloby pro neunesení důkazního břemene žalobcem zvážit obrácení důkazního břemene. Jinými slovy, že důkazní břemeno měl nést v daném sporu spíše lékař a případně prokázat, že jeho postup byl lege artis.

Další aktuality

Smlouva o smlouvě budoucí kupní a její forma

Nejvyšší soud ve svém rozsudku sp. zn. 33 Cdo 72/2021 ze dne 27. 5. 2022 potvrdil, že smlouva o smlouvě budoucí týkající se převodu nemovitosti podle nynější právní úpravy nemusí mít písemnou formu. Je…

Přeměna obchodních společností v Liberci

Přeměna obchodní společnosti je zjednodušeně proces, při kterém typicky dochází ke spojování nebo rozdělování společností. Přeměnou je ale také převod jmění na společníka, změna právní formy společnosti či přemístění sídla…