Obrácení důkazního břemene v medicínsko-právních sporech

25. 7. 2022

Ústavní soud ve svém nálezu z června 2022 judikoval možnost obrácení důkazního břemene v medicínských sporech. V posuzovaném případě měl dle žalobce postupovat jeho ošetřující lékař v rozporu s lege artis, když nesprávně diagnostikoval jeho zdravotní stav v souvislosti se zanedbáním vyšetření.

Lékařská zpráva ošetřujícího lékaře byla poměrně strohá a soudní znalkyně v soudním řízení tedy neměla dostatek informací, aby mohla postup lékaře shledat v rozporu s lege artis. Žaloba proto byla zamítnuta pro neunesení důkazního břemene žalobcem, když tento nepokrázal, že by lékař při vyšetření a následné diagnostice pochybil.

Ústavní soud však dospěl k závěru, že neunesení důkazního břemene z důvodu absence důkazů nemůže jít k tíži žalobce, když tato situace byla primárně zapříčiněna lékařem, který do lékařské zprávy nezanesl potřebné informace a porušil tím svou povinnost vést řádně lékařskou dokumentaci. V tomto případě měl obecný soud namísto zamítnutí žaloby pro neunesení důkazního břemene žalobcem zvážit obrácení důkazního břemene. Jinými slovy, že důkazní břemeno měl nést v daném sporu spíše lékař a případně prokázat, že jeho postup byl lege artis.

Další aktuality

Digitalizace stavebního řízení

Nedílnou součástí nové koncepce stavebního práva je také digitalizace stavebního řízení. K té má dojít vytvořením tzv. Portálu stavebníka. Jedná se o základní rozhraní pro digitální komunikaci se státem v oblasti…

Neúčinné právní jednání dlužníka v úpadku

V poslední době přibývá klientů, kteří se na naši kancelář obracejí s žádostí o pomoc v případě, kdy se na ně obrátil insolvenční správce s tím, aby vydali do majetkové podstaty dlužníka plnění,…