Nejvyšší správní soud k otázce zneužití práva v daňových věcech

5. 12. 2022

Ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu vyšel rozsudek, ve kterém se NSS zabýval výkladem zneužití práva u daní z příjmů. Stěžovatelka v posuzované věci uplatnila úhradu smluvní pokuty jako daňový náklad podle zákona o daních z příjmů. Spor vznikl poté, co správce daně považoval tento postup za zneužití práva a stěžovatelce doměřil daň z příjmů právnických osob.

Nejvyšší správní soud rozhodnutí správce daně potvrdil, v citovaném rozsudku se však podrobně zaměřil na otázku zneužití práva. Závěry NSS tak jsou zajímavé zejména s ohledem na svůj sjednocující vliv na správní i daňovou praxi v této otázce.

Zneužitím práva v daňových věcech se podle NSS rozumí situace, kdy nedošlo k naplnění účelu a smyslu zákona (objektivní podmínka) a zároveň kdy hlavním či převažujícím účelem jednání daňového subjektu bylo získání daňové výhody (subjektivní podmínka).

Naplnění objektivních okolností shledal NSS zejména v tom, že jednání stěžovatelky fakticky nesměřovalo k realizaci či rozvíjení její ekonomické činnosti. Ačkoliv zákon umožňuje uplatnit zaplacenou smluvní pokutu jako daňový náklad, nelze ji uplatnit bez vazby na smysluplnou ekonomickou činnost subjektu. Poskytnutí takového daňového zvýhodnění (uznání daňového nákladu) by bylo v rozporu s účelem a smyslem zákona o daních z příjmů.

Podle NSS v daném případě jednání stěžovatelky skutečně nemělo žádné racionální ekonomické opodstatnění. Naopak šlo o umělé vytvoření podmínek pro uložení smluvní pokuty. Velká část pochybností finanční správy spočívala v tom, že stěžovatelka na sebe na jedné straně vzala dluh ve výši přes 50 milionů Kč, a na straně druhé neučinila prakticky žádné kroky k získání prostředků na jeho uhrazení.

NSS uzavírá, že při zkoumání subjektivní podmínky ohledně zneužití práva je potřeba prověřit, zda mělo jednání subjektu reálné ekonomické opodstatnění. Definičním znakem subjektivní podmínky pak podle Nejvyššího správního soudu není bez dalšího pouhá propojenost daňového subjektu a jiných osob účastnících se jednání, které vedlo k neférovému získání daňové výhody.

Další aktuality

Nový stavební zákon a povolování staveb v přechodném období

Účinnost nového stavebního zákona se kvapem blíží a podle posledních zpráv by již nemělo dojít k dalšímu odložení účinnosti. V takovém případě by tedy nový stavební zákon nabyl účinnosti dne 1. 1.…

Osoby se zdravotním postižením a přístup k soudu

Druhý senát Ústavního soudu se ve svém nedávném nálezu sp. zn. II. ÚS 82/23 zabýval právem osob se zdravotním postižením na přístup k soudu podle čl. 38 odst. 2 Listiny…